Module
  • KT3 LCD

    Tastatura LCD pentru KT 300

  • KT-PC4108

    modul extensie 8 intrări pentru KT 300

  • KT-PC4204

    Modul extensie 4 iesiri pentru KT 300

  • KT-PC4216

    modul extensie 16 ieşiri OC pentru KT 300

  • KT400-OUT16

    Modul extensie 16 iesiri, open-colector, pentru KT 400

  • KT-RM1

    modul comanda releu pentru KT 300 (extern, monostabil, bipolar, conectare la RL1/RL2 )

  • KT-IP

    Modul interfata RS232-TCP/IP

  • IT-100

    Modul interfata bidirectionala, DSC Power - Kantech

  • EXIT-RDR

    modul interconectare a 2 cititoare

  • PC100-DSCIN

    Modul interfata bidirectionala pentru seria Power de la DSC

  • KT400-REL8

    Modul extensie 8 iesiri, tip releu, pentru controlerul KT 400

  • D-805

    Modul extensie conectare usi suplimentare pentru AC-825IP

  • R-805

    Modul extesie relee: 16 x 5A

  • S-805

    Modul extensie intrari: 16 intrari analogice, supervizate

  • P-805

    Modul extensie PLC I/O pentru AC-825IP